Regional Anti-Discrimination Websites: National University of Galway, Ireland NEKI Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities Mirovni institut - The Peace Institute Via Iuris - Center for public advocacy
Info Platform Austria   Info Platform Hungary    Info Platform Slovakia    Info Platform Slovenia     

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpisi Evropske unije


 

 

Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

Direktiva Sveta 86/378/EGS z dne 24. julija 1986 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v poklicnih sistemih socialne varnosti

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

 

Slovenska zakonodaja


 

 

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I in spremembe) - URS

relevantne določbe

 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Ur.l. RS, št. 50/2004, 61/2007) – ZUNEO

besedilo

 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Ur.l. RS, št. 59/2002, 61/2007) – ZEMŽM

besedilo

 

Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007) - ZDR

relevantne določbe

 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 63/1994 in spremembe) - KZ

relevantne določbe

 

 

Mednarodne konvencije


 

 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

(Evropska konvencija o človekovih pravicah) (ECHR)

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

Evropska socialna listina (ESC)

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR)

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD)

angleško besedilo  izjava po 14. členu

 

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (ICEDAW)

slovensko besedilo  angleško besedilo

 

 

 

 

Ta seznam in posamezni predpisi so bili nazadnje ažurirani 27. septembra 2007.

 

 

To top